Wij willen vanuit wederzijdse betrokkenheid leerlingen helpen om zichzelf te kunnen zijn.

Start ziZO groep

11 april 2017

Pilot Zeer Intensief Zorg Onderwijs Arrangement binnen IKC, locatie Focus.

 

Op locatie Focus is een pilot gestart voor kinderen in de leeftijd tussen 6 en 12 jaar die zonder 1 op 1 ondersteuning niet kunnen profiteren en niet kunnen participeren in een klassensituatie in het speciaal (basis) onderwijs. Zij moeten echter wel in staat zijn te profiteren van een op hen aangepaste vorm van onderwijs en er moeten mogelijkheden gezien worden om in de toekomst weer deel te kunnen nemen in klassenverband.

 

We willen deze doelgroep de mogelijkheid bieden om met een individueel aangepast plan zowel op onderwijs als op gedrag zich verder te ontwikkelen en beter zicht te krijgen op hun eigen gedrag en beïnvloeding daarvan. Met als einddoel, weer kunnen participeren in het speciaal (basis) onderwijs.

 

De groep zal bestaan uit een leerkracht en een jeugdzorgwerker. Samen begeleiden ze 2 (maximaal 4 kinderen) in een kleine groep, in een rustige ruimte. De aanpak zal bestaan uit methoden die gebruikt worden bij kinderen met ASS. Deze doelgroep heeft daar (met of zonder een stoornis in het autismespectrum) baat bij.

 

Via het SWV (voor de onderwijskant) en gemeente (voor wat betreft de zorg) zijn er extra middelen aangevraagd om onderstaande te realiseren. Deze pilot loopt in ieder geval tot de zomervakantie, met als uitgangspunt en wens dat dit een passend aanbod binnen ons IKC wordt. 


 Nieuwsarchief

Focus

Houtmanpad 33

2014 AZ HAARLEM

Tel.: 0251 - 655 771

focus@aloysiusstichting.nl